Saturday, 5 March 2016

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र

http://www.mscert.org.in/question_bank.html

गणित विषय सराव प्रश्नपत्रिका mscert तर्फे उपलब्ध झालेली असुन त्याचा लाभ घेवु या.

http://www.mscert.org.in/question.html

मराठी विषयाच्या सरावासाठी प्रश्नसंच mscrt, pune यांच्यातर्फे उपलब्ध करण्यात आले असुन त्यांचा लाभ घेवु या.

http://www.mscert.org.in/question_bank.html

गणित विषय सराव प्रश्नपत्रिका mscert तर्फे उपलब्ध झालेली असुन त्याचा लाभ घेवु या.

http://www.mscert.org.in/question.html

मराठी विषयाच्या सरावासाठी प्रश्नसंच mscrt, pune यांच्यातर्फे उपलब्ध करण्यात आले असुन त्यांचा लाभ घेवु या.