Saturday, 14 March 2015

सुलभक झालो...

��अध्ययन अनुभव
4  थी च्या वर्गात ........दुपारी
मुलांनो तालुक्याच्या ठिकाणी विविध स्पर्धा होणार आहेत.
" सर माहीत आहे.अगोदरच्या तासालाच कळालं"
अरे वा म्हणजे स्पर्धा कशाच्या ते कळालं.मग स्पर्धेची तयारी कशी करायची ते सांगतो...कस यशस्वी व्हायचं......
मुल आता मत्रमुग्ध होऊन ऐकत होती...मीही त्यांना निबंधलेखन, वक्तृत्व याबद्दल सांगत होतो...
मुलांचा उत्साह वाढला होता...
तेवढ्यात प्रथमेश म्हणतो" सर तुम्ही लई सहाय्य करता आम्हाला"
मला आनंद वाटला...अन् समजलं...आता आपण सुलभक झालो.....