Thursday, 26 March 2015

माझा विद्यार्थी....

माझा विद्यार्थी ई बुक

माझा विद्यार्थी हे पुस्तक ई साहित्य प्रतिष्ठानकडून ई बुक रूपात लवकरच येत आहे.
ई साहित्य प्रतिष्ठान तर्फे जवळपास तीन लाख लोकांपर्यत ईमेल द्वारे नि:शुल्क ई बुक जातात.
ई बुक च्या रूपात प्रकाशीत होणारे हे माझे पहिलेच पुस्तक आहे.
प्रयोगशील शिक्षणाधिकारी
मा.सुचिता पाटेकर, प्रसिद्ध साहित्यीक तथा प्रयोगशील गटशिक्षणाधिकारी
मा.तृप्ती अंधारे,प्रसिद्ध साहित्यीक तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी
मा.व्यंकटेश चौधरी यांचे अभिप्राय या पुस्तकाला लाभलेले आहेत.

ई साहित्य प्रतिष्ठानला भेट द्या.
www.esahity.com

"सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतही स्व:ताची संवेदनशीलता,उत्साह आणि आशावाद जागता ठेवलेल्या एका शिक्षकाच्या चारोळ्यांचा संग्रह लवकरच येत आहे"....
        —ई साहित्य प्रतिष्ठान