Saturday, 10 October 2015

शारीरिक शिक्षण

शारीरिक शिक्षण

📌 आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषयातील इयत्ता तिसरी साठी आज विविध मुलभूत हालचाली साठी ढांग टाकणे हा उपक्रम घेतला.

📌 हे कौशल्य धावण्यासारखेच आहे,मात्र या हालचालीसाठी पाय लांब टाकावे लागतात.

📌 मुलभूत हालचालीतूनच मुलांच्या विविध हालचाली विकसित होतात. त्यामुळे विविध हालचालींचा पाया मुलभूत हालचाली हाच आहे.

📌 मुलांनी आनंददायी पद्धतीने हे कौशल्य आत्मसात केले.